Nangina nga aldaw ti aldaw a panagputar iti daniw.

Dua a daniw:

Tured

Sika ti napulagidan
iti diro a nasam-it
nga imbatida iti
kayo a yan dagiti buos
iti arinunos ti Hunio.
Ngem inatiwmo
dagiti mangliliput
iti aldaw ti Apo.
KANTA DAGITI SABONG
Nagrusing ti mula ken nagbusel
iti tallo  a kasla-kikit iti murdong
dagiti sanga a nagmaris iti pinsel,
Ngem uray dagiti saan nga agbunga
adda met induronda a sinan-busel
ket ti lubong gumgumlu-ong
iti kankanta dagiti kayo ken amin
a nagtubo ken naitukit, iti angin
timmannawagna ti umadani manen a tudo,
ket marurosto dagiti siririing
iti uni ti riari ken isiag ti agila
a mangilala ken mangisagana’t
taeng dagiti sabong, bukel ken bunga.

 

 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s